วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นและพัฒนา ก้าวสู่การเป็นบริษัทสีชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน

พันธกิจ

  • ยกระดับธุรกิจสู่สากลด้วยสินค้าคุณภาพราคายุติธรรมและบริการเป็นเลิศ
  • พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
  • ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และสังคม
  • พัฒนาศักยภาพของบุคลากร สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อเติบโตไปกับบริษัทอย่างยั่งยืน